Privacy policy

Datum van laatste wijziging: 1 december 2022.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking en overdracht van Persoonsgegevens door Carbon+Alt+Delete BV, met maatschappelijke zetel te Blindestraat 28, 2800 Mechelen, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0757.689.269 (“Carbon+Alt+Delete”). Door het gebruik van de Website of het verstrekken van Persoonsgegevens stemt de Klant uitdrukkelijk in met de wijze van verwerking en verzameling door Carbon+Alt+Delete van zijn/haar Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Policy.

Artikel 2. Object

Deze Privacy Policy bevat belangrijke informatie met betrekking tot de volgende zaken:

 • De Persoonsgegevens die wij van u verzamelen en met welk doel; via onze website carbonaltdelete.com, carbonaltdelete.eu en carbonaltdelete.be (de “Website”) en via rechtstreekse uitwisseling met Carbon+Alt+Delete voor commerciële, wervende of andere doeleinden;
 • De maatregelen ter beveiliging van uw Persoonsgegevens;
 • Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

Carbon+Alt+Delete bevestigt uitdrukkelijk dat alle Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met: De Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“General Data Protection Regulation”” of “GDPR”); Alle termen met een hoofdletter die in dit Privacybeleid niet zijn gedefinieerd, zullen de betekenis hebben zoals bepaald in de GDPR.

Artikel 3. Persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de Website verzamelt en verwerkt Carbon+Alt+Delete uw gegevens. Sommige elementen daarvan kunnen als Persoonsgegevens worden aangemerkt. Carbon+Alt+Delete verzamelt Persoonsgegevens via de volgende kanalen:

 • Persoonsgegevens die u zelf verstrekt via invoer op de Website of het Platform: bijvoorbeeld contactgegevens bij inschrijving op een nieuwsbrief, of accountgegevens voor gebruik op het Platform;
 • Persoonsgegevens die Carbon+Alt+Delete verzamelt door het gebruik van de Website of het Platform: bijvoorbeeld door het gebruik van cookies.

Carbon+Alt+Delete kan de volgende Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid:

 • naam;
 • contactgegevens (bijv. adres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • technische gegevens (bv. IP-adres, browser);
 • commerciële gegevens (bv. facturatiegegevens, adres, bankrekeningnummer);
 • boekhoudkundige gegevens en andere daarmee verband houdende financiële gegevens.

Carbon+Alt+Delete zal uw Persoonsgegevens opslaan en verwerken op haar servers binnen de Europese Economische Ruimte.

Artikel 4. Doel van de verwerking

Carbon+Alt+Delete verwerkt uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

 • Administratie in verband met producten, diensten en evenementen die Carbon+Alt+Delete aanbiedt en organiseert (bijvoorbeeld deelname aan een online webinar);
 • Marketing in verband met door Carbon+Alt+Delete aangeboden en georganiseerde producten, diensten en evenementen (bv. nieuwsbrief over nieuw productaanbod); U geeft uitdrukkelijk toestemming voor deze specifieke verwerking, die u op elk moment op eerste verzoek kunt intrekken;
 • Technische ondersteuning en monitoring van uw gebruik van de Website en het Platform om uw gebruikerservaring te verbeteren en onze Website en Platform te verbeteren.

Artikel 5. Beveiliging

Carbon+Alt+Delete neemt passende technische en organisatorische maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de Persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, alsmede tegen wijziging van of toegang tot, en elke andere verboden verwerking van de Persoonsgegevens. Deze maatregelen waarborgen een passend beveiligingsniveau.

Artikel 6. Rechten van de betrokkene

Recht op toegang
Indien u uw Persoonsgegevens die door Carbon+Alt+Delete zijn verwerkt wilt inzien of vragen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, heeft u het recht uw recht op inzage uit te oefenen. Carbon+Alt+Delete zal u dan informatie verstrekken over de persoonsgegevens die worden verwerkt en de bron van deze persoonsgegevens.

Recht op rectificatie of verwijdering
U heeft het recht ons kosteloos te verzoeken onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren indien deze Persoonsgegevens onvolledig of onjuist zouden zijn. U heeft het recht om Carbon+Alt+Delete te verzoeken uw Persoonsgegevens te verwijderen.

Recht op kosteloos bezwaar
U heeft het recht om te allen tijde en zonder enige motivatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Andere rechten
U heeft het recht om al uw Persoonsgegevens op te vragen in een gestructureerd en algemeen aanvaard bestandsformaat. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van uw Persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke regelgeving.

Elk verzoek om uw bovenvermelde rechten uit te oefenen of elke andere vraag betreffende dit Privacybeleid moet worden gericht aan info@carbonaltdelete.eu.

Artikel 7. Openbaarmaking van persoonsgegevens

Voor bepaalde doeleinden kan het nodig zijn dat Carbon+Alt+Delete uw persoonsgegevens deelt met derden. U geeft daarom uitdrukkelijk toestemming voor het delen van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. De (sub)verwerkers van Carbon+Alt+Delete handelen altijd onder onze verantwoordelijkheid en in overeenstemming met een verwerkersovereenkomst die Carbon+Alt+Delete met haar (sub)verwerkers heeft gesloten.

Anders dan het gestelde in artikel 4 zal Carbon+Alt+Delete uw Persoonsgegevens nooit delen of verkopen aan derden voor commerciële doeleinden.

Artikel 8. Voorwaarden

Carbon+Alt+Delete bewaart en verwerkt uw Persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid totdat u uw toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid intrekt.

Artikel 9. Updates van onze wijzigingen in de Privacy Policy

Carbon+Alt+Delete is gerechtigd dit Privacybeleid van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen om ons in staat te stellen uw persoonsgegevens voor andere dan de hierin genoemde doeleinden te gebruiken.

Indien Carbon+Alt+Delete uw persoonsgegevens op een andere manier zou verwerken dan op het moment van de verzameling van de persoonsgegevens is aangegeven, zullen wij u op onze Website informeren over de wijziging of bijwerking van het privacybeleid en heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen uw toestemming in dit verband.

Artikel 10.

Bij het gebruik van de Website worden bepaalde Persoonsgegevens automatisch verzameld door middel van cookies, zoals het IP-adres, uw type browser en besturingssysteem, het aantal keren dat u de website heeft bezocht en de pagina’s die u heeft bezocht. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de website te verbeteren en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt Carbon+Alt+Delete op de Website gebruik van de volgende cookies van derden:

 • Google Analytics: Carbon+Alt+Delete houdt geanonimiseerde IP-adressen bij in het kader van Google Analytics. Zie de Privacy & Voorwaarden van Google voor meer informatie.
 • LinkedIn (analytics): Carbon+Alt+Delete gebruikt LinkedIn om te communiceren en de effectiviteit van campagnes te meten. Zie het Cookiebeleid van LinkedIn voor meer informatie.
 • Facebook (analytics): Carbon+Alt+Delete gebruikt Facebook om te communiceren en de effectiviteit van campagnes te meten. Ga naar Facebook voor meer informatie.
 • Hotjar (analytics): Carbon+Alt+Delete gebruikt HotJar om de gebruikerservaring te meten en te begrijpen. Zie het Cookiebeleid van Hotjar voor meer informatie.
 • Stripe (analyse): Carbon+Alt+Delete maakt gebruik van Stripe om betalingen te verwerken. Ga naar Stripe voor meer informatie.

Klik op onderstaande links voor meer informatie en voor informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen voor een bepaalde webbrowser: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari.

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@carbonaltdelete.eu. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (telefoon: 02 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be, website: www.dataprotectionauthority.be).