Wat zijn de EU-normen voor duurzaamheidsverslaglegging?

Ongeveer een jaar geleden heeft de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Deze richtlijn maakt het voor ongeveer 50.000 bedrijven in Europa verplicht om te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties.

Het “wie” en “wanneer” van deze nieuwe wetgeving waren al duidelijk (zie de volgende paragraaf voor een korte samenvatting). Nu is ook het “wat” duidelijker geworden, aangezien de Europese ontwerpnormen voor duurzaamheidsverslaglegging (ESRS) zijn vrijgegeven.

Deze blog wil de belangrijkste inzichten samenvatten, met een focus op klimaatgerelateerde statistieken. Merk op dat de ESRS zich nog in de ontwerpfase bevinden en nog worden herzien. Er kunnen dus nog dingen veranderen tegen de definitieve versie.

Een korte samenvatting van de CSRD

Wie? Alle Europese bedrijven die beursgenoteerd zijn en/of groter zijn dan een KMO vallen onder de CSRD. Dit omvat alle bedrijven met meer dan 250 VTE en een omzet van 40 miljoen euro of een balanstotaal van 20 miljoen euro.

Wanneer? Deze bedrijven moeten in 2024 voor het eerst rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties, voor het boekjaar 2023.

Wat? De precieze details van de duurzaamheidsmetriek waarover moet worden gerapporteerd, d.w.z. de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), zijn uitgewerkt door EFRAG en begin mei 2022 openbaar gemaakt voor openbare raadpleging.

Inzicht 1: 11 onderwerpen, 111 informatieverplichtingen

De ESRS vereist rapportage over 11 duurzaamheidsthema’s, elk met een reeks specifieke toelichtingsvereisten. Dat zijn precies 111 vragen die bedrijven moeten beantwoorden. Het lijkt erop dat de samenstellers van deze verslaggevingsstandaarden van het getal “1” houden.

Een overzicht:

 • Milieu:
  • Klimaatverandering: 17 informatieverplichtingen
  • Vervuiling: 7 informatieverplichtingen
  • Water en mariene hulpbronnen: 7 informatieverplichtingen
  • Biodiversiteit en ecosystemen: 10 informatieverplichtingen
  • Gebruik van hulpbronnen en circulaire economie: 9 informatieverplichtingen.
 • Sociaal:
  • Eigen personeel: 26 informatieverplichtingen
  • Werknemers in de waardeketen: 6 informatieverplichtingen
  • Betrokken gemeenschappen: 3 openbaarmakingsvereisten
  • Consumenten en eindgebruikers: 6 informatieverplichtingen
 • Bestuur:
  • Bestuur, risicobeheersing en intern beheer: 10 informatieverplichtingen
  • Bedrijfsvoering: 10 informatieverplichtingen

Inzicht 2: Uitgebreid over klimaatverandering

De informatieverplichtingen inzake klimaatverandering zijn uitgebreid. Ondernemingen moeten rapporteren over:

 • Zowel feitelijke prestaties (d.w.z., hoe doet u het vandaag) als klimaatstrategie (d.w.z., hoe overleeft u in een klimaatneutrale economie).
 • Zowel hun impact op de klimaatverandering als de impact van de klimaatverandering op henzelf (d.w.z. het dubbele materialiteitsprincipe)
 • Volledige koolstofvoetafdruk, die niet alleen scope 1- en scope 2-emissies omvat, maar ook scope 3-emissies.

Zie een gedetailleerd overzicht van de klimaatgerelateerde openbaarmakingsvereisten.

Inzicht 3: behoefte aan professionele software

De CSRD en het onderliggende ESRS betekenen het einde van het ad hoc verzamelen en verwerken van duurzaamheidsgegevens in spreadsheets. Bedrijven en duurzaamheidsexperts zullen moeten vertrouwen op professionele software om ervoor te zorgen dat hun duurzaamheidsrapportage:

 • Correct, volledig en gestandaardiseerd is volgens de laatste regelgeving;
 • Auditeerbaar door een derde partij, aangezien de CSRD het concept van lichte zekerheid introduceert;
 • Efficiënt om de kosten van terugkerende rapportage te minimaliseren;
 • exporteerbaar in een digitaal formaat, aangezien de CSRD digitale rapportagevereisten invoert.

Merk op dat deze eerste reeks Europese normen voor duurzaamheidsverslaglegging nog maar het begin is. In de loop van de komende jaren zullen naar verwachting meer gedetailleerde standaarden volgen, gericht op specifieke sectoren of bedrijfstypen (bijv. KMO’s).

Neem gerust contact met ons op als u wilt onderzoeken hoe ons carbon accounting platform u kan helpen bij de voorbereiding op de CSRD.

Bijlage: gedetailleerde informatievereisten in verband met klimaatverandering

InformatieverplichtingBeschrijving
E1-1Overgangsplan voor beperking van klimaatveranderingDe onderneming moet haar plannen openbaar maken om ervoor te zorgen dat haar bedrijfsmodel en strategie verenigbaar zijn met de overgang naar een klimaatneutrale economie en met het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs.
E1-2Beleid inzake beperking van en aanpassing aan klimaatveranderingDe onderneming vermeldt haar beleid inzake beperking van en aanpassing aan klimaatverandering.
E1-3Meetbare doelen voor mitigatie van en aanpassing aan klimaatveranderingDe vennootschap maakt de klimaatgerelateerde doelen bekend die zij heeft vastgesteld.
E1-4Actieplannen voor mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering en middelenDe onderneming maakt haar actieplannen voor mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering openbaar, alsmede de middelen die voor de uitvoering ervan zijn uitgetrokken.
E1-5Energieverbruik en energiemixDe onderneming verstrekt informatie over haar energieverbruik.
E1-6Energie-intensiteit per netto-omzetDe onderneming verstrekt informatie over het energieverbruik in verband met activiteiten in sectoren met een groot klimaateffect per netto-omzet van deze activiteiten.
E1-7Scope 1 BKG-emissiesHet bedrijf maakt zijn bruto Scope 1 BKG-emissies bekend in metrische tonnen CO2-equivalent.
E1-8Scope 2 BKG-emissiesHet bedrijf maakt zijn bruto indirecte energie Scope 2 BKG-emissies bekend in metrische tonnen CO2-equivalent.
E1-9Scope 3 broeikasgasemissiesScope 3 BKG-emissies Het bedrijf moet zijn bruto indirecte Scope 3 BKG-emissies in metrische tonnen CO2-equivalent bekendmaken.
E1-10Scope 3 broeikasgasemissiesHet bedrijf moet zijn totale broeikasgasemissies in ton CO2-equivalent bekendmaken.
E1-11BKG-intensiteit per netto-omzetHet bedrijf maakt zijn totale BKG-emissies per netto-omzet bekend.
E1-12BKG-verwijdering bij eigen activiteiten en in de waardeketenHet bedrijf maakt de BKG-verwijdering bij eigen activiteiten en in de upstream en downstream waardeketen bekend in metrische tonnen CO2-equivalent.
E1-13BKG-verminderingsprojecten gefinancierd via koolstofkredietenHet bedrijf vermeldt de hoeveelheid BKG-emissiereducties of -verwijderingen uit klimaatveranderingsverminderingsprojecten buiten de waardeketen die het heeft gefinancierd door de aankoop van koolstofkredieten.
E1-14Vermeden broeikasgasemissies uit producten en dienstenHet bedrijf kan zijn geschatte totale vermeden broeikasgasemissies uit zijn producten en diensten openbaar maken in metrische tonnen CO2-equivalent.
E1-15Potentiële financiële effecten van materiële fysieke risico’sHet bedrijf vermeldt de geschatte potentiële financiële effecten van zijn materiële fysieke risico’s.
E1-16Potentiële financiële effecten van materiële overgangsrisico’sHet bedrijf moet de geschatte potentiële financiële effecten van materiële overgangsrisico’s openbaar maken.
E1-17Potentiële financiële effecten van klimaatgerelateerde kansenHet bedrijf moet de potentiële financiële effecten van zijn materiële klimaatgerelateerde kansen openbaar maken.