Gebruikersvoorwaarden

 Datum laatste wijziging: 1 december 2020.

Artikel 1. Toepasbaarheid

Deze Gebruikersvoorwaarden (“Gebruikersvoorwaarden”) beschrijven de voorwaarden op grond waarvan de Klant gebruik kan maken van de Carbon+Alt+Delete Website en Platform en alle gerelateerde diensten geleverd door Carbon+Alt+Delete BV, met maatschappelijke zetel te Blindestraat 28, 2800 Mechelen, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0757.689.269 (“Carbon+Alt+Delete”). Het gebruik van de Carbon+Alt+Delete Website en Platform en alle gerelateerde diensten geleverd door Carbon+Alt+Delete impliceert volledige kennis van en acceptatie van de voorwaarden die zijn opgenomen in de Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 2. Disclaimer

Carbon+Alt+Delete beheert de Website en het Platform en werken deze voortdurend bij om u van de meest recente informatie te voorzien. De Website bevat ook hyperlinks naar andere websites. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de privacyverklaring van een website waarnaar een hyperlink op onze Website verwijst.

De teksten, lay-out, grafische afbeeldingen, presentaties, logo's, software, databases, onze bedrijfsnaam en andere elementen van de Website en het Platform worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die aan ons toebehoren. Elke reproductie, distributie, verkoop,  publicatie, aanpassing, vertaling en gebruik voor commerciële doeleinden van de gehele of een deel van deze Website en Platform, in welke vorm en op welke manier dan ook, is verboden, behalve met onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We behouden ons het recht voor om alle maatregelen te nemen die we effectief achten om de inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten te voorkomen en/of te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid op grond van deze maatregelen.

Door de Website en het Platform te gebruiken, gaat u ermee akkoord alle risico's te aanvaarden die verband houden met het gebruik van de Website en het Platform. U draagt ​​bijvoorbeeld het risico van schade aan uw computer, software of gegevens als deze schade te wijten is aan een virus dat zou zijn overgedragen of geactiveerd door de Website of het Platform. Hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. We wijzen ook alle aansprakelijkheid af in geval van oneigenlijk of frauduleus gebruik van de gegevens op de Website of het Platform.

Artikel 3. Updates van wijzigingen in Gebruikersvoorwaarden

Carbon+Alt+Delete heeft het recht om deze Gebruikersvoorwaarden af en toe te herbekijken en te wijzigen. We zullen u op onze Website en ons Platform een kennisgeving sturen waarin wordt aangegeven dat de Gebruikersvoorwaarden zijn gewijzigd of bijgewerkt en dat u de mogelijkheid heeft om uw toestemming in dit opzicht te verzetten.

Artikel 4. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Overeenkomst zal eerlijk worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de voorwaarden, zonder enige strikte constructie in overeenstemming met de Belgische wetgeving, zonder gevolg te geven aan enig conflictrecht. De rechtbanken van Antwerpen (sectie Mechelen) hebben exclusieve jurisdictie over elk geschil of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of het onderwerp ervan.