Algemene voorwaarden

Datum van laatste wijziging: 11 november 2022.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) beschrijven de voorwaarden waaronder de klant de website (carbonaltdelete.com, carbonaltdelete.eu en carbonaltdelete.be)van Carbon+Alt+Delete BV, met maatschappelijke zetel te Blindestraat 28, 2800 Mechelen, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0757.689.269 (“Carbon+Alt+Delete”) kan gebruiken. Het gebruik van de Website impliceert de volledige kennis en aanvaarding van de voorwaarden opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2. Disclaimer

Wij beheren de Website en werken deze voortdurend bij om u van de meest recente informatie te voorzien. De Website bevat ook hyperlinks naar andere websites. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het privacybeleid van een website waarnaar een hyperlink op onze Website verwijst.

De teksten, lay-out, grafieken, presentaties, logo’s, software, databanken, onze bedrijfsnaam en andere elementen van de Website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die ons toebehoren. Elke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, vertaling, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Website, in welke vorm en met welk middel dan ook, is verboden, tenzij met onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij behouden ons het recht voor alle maatregelen te nemen die wij effectief achten om inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten te voorkomen en/of te beëindigen, zonder dat wij hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Door de Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u alle risico’s draagt die verbonden zijn aan het gebruik ervan. U draagt bijvoorbeeld het risico van schade aan uw computer, software of gegevens indien deze schade te wijten is aan een virus dat door de Website zou zijn overgebracht of geactiveerd. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wij wijzen ook alle aansprakelijkheid af in geval van oneigenlijk of frauduleus gebruik van de gegevens op de Website.

Artikel 3. Updates van onze wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

Carbon+Alt+Delete is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen. Wij zullen u op onze Website een mededeling doen waarin wij aangeven dat de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd of bijgewerkt en u heeft de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken.

Artikel 4. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Overeenkomst zal eerlijk worden geïnterpreteerd in overeenstemming met haar bepalingen, zonder strikte constructie in overeenstemming met de Belgische wet, zonder rekening te houden met eventuele wetten van conflict. De rechtbanken van Antwerpen (afdeling Mechelen) zijn exclusief bevoegd voor elk geschil of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of het onderwerp ervan.

Artikel 5. Affiliatie Science-Based Target-initiatief (SBTi)

Het SBTi draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden in de diensten die worden aangeboden door Carbon+Alt+Delete en het SBTi is op geen enkele wijze verbonden met Carbon+Alt+Delete. Het SBTi heeft geen verantwoordelijkheid of betrokkenheid bij enig platform dat door Carbon+Alt+Delete wordt geëxploiteerd voor het leveren van de aangeboden diensten.